زبان ترجمه
رشته ترجمه
زمان ترجمه


مبنای هر صقحه 250 کلمه می باشد
تعداد صفحات تعداد کلمات زمان تخفیف پکیج طلایی پکیج نقره ای پکیج برنزی
1 تا 9 صفحه 0 تا 2,250 کلمه 0 تا 2 روز کاری 0 % 98,000 ريال 49,000 ريال 32,500 ريال
10 تا 25 صفحه 2,250 تا 6,250 کلمه 2 تا 5 روز کاری 8 % 94,000 ريال 44,450 ريال 29,800 ريال
26 تا 50 صفحه 6,251 تا 12,500 کلمه 6 تا 10 روز کاری 15 % 89,000 ريال 40,000 ريال 28,500 ريال
51 تا 100 صفحه 12,501 تا 25,000 کلمه 11 تا 17 روز کاری 19 % 84,500 ريال 37,000 ريال 26,000 ريال
101 تا 200 صفحه 25,001 تا 50,000 کلمه 18 تا 32 روز کاری 22 % 80,000 ريال 33,000 ريال 24,500 ريال
201 تا 500 صفحه 50,001 تا 125,000 کلمه 33 تا 68 روز کاری 28 % 73,000 ريال 28,500 ريال 20,000 ريال
501 تا 1600 صفحه 125,001 تا 400,000 کلمه 69 تا 203 روز کاری 35 % 65,000 ريال 26,000 ريال 17,000 ريال