.هزینه و قیمت ترجمه تخصصی براساس زبان و رشته تخصصی ارائه شده است. با استفاده از جدول زیر می توانید براساس زمان (ترجمه فوری ، ترجمه عادی ، ترجمه نیمه فوری) ، مبنای هزینه ترجمه خود را مشاهده کنیدزبان ترجمه
رشته ترجمه
زمان ترجمه


مبنای هر صقحه 250 کلمه می باشد
تعداد صفحات تعداد کلمات زمان تخفیف پکیج طلایی پکیج نقره ای پکیج برنزی
1 تا 9 صفحه 0 تا 2,250 کلمه 0 تا 2 روز کاری 0 % 98,000 ريال 49,000 ريال 32,500 ريال
10 تا 25 صفحه 2,250 تا 6,250 کلمه 2 تا 5 روز کاری 8 % 94,000 ريال 44,450 ريال 29,800 ريال
26 تا 50 صفحه 6,251 تا 12,500 کلمه 6 تا 10 روز کاری 15 % 89,000 ريال 40,000 ريال 28,500 ريال
51 تا 100 صفحه 12,501 تا 25,000 کلمه 11 تا 17 روز کاری 19 % 84,500 ريال 37,000 ريال 26,000 ريال
101 تا 200 صفحه 25,001 تا 50,000 کلمه 18 تا 32 روز کاری 22 % 80,000 ريال 33,000 ريال 24,500 ريال
201 تا 500 صفحه 50,001 تا 125,000 کلمه 33 تا 68 روز کاری 28 % 73,000 ريال 28,500 ريال 20,000 ريال
501 تا 1600 صفحه 125,001 تا 400,000 کلمه 69 تا 203 روز کاری 35 % 65,000 ريال 26,000 ريال 17,000 ريال